A Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1 Webshop: de website van Ruitenburg waarop Documenten en Diensten kunnen worden aangekocht.

2 Gebruiker: de partij die met Ruitenburg een Overeenkomst sluit.

3 Ruitenburg: Maatschap Ruitenburg adviseurs & accountants gevestigd te Maassluis, een maatschap van besloten vennootschappen. Alle Overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, tot stand met Ruitenburg en worden door Ruitenburg uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de Gebruiker is dat de Diensten  met een bepaalde persoon of bepaalde personen zal worden aangegaan.

4 Documenten: de juridische documenten die door Ruitenburg via de Webshop tegen een vaste prijs worden aangeboden.

5 Diensten: de mogelijkheid om via de uploadmogelijkheid op de Webshop tegen een vooraf vastgestelde prijs een Document ter beoordeling aan Ruitenburg voor te leggen en alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Ruitenburg zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Ruitenburg voortvloeiende en/of daarmee samenhangende werkzaamheden.

6 Bescheiden: alle door Gebruiker aan Ruitenburg ter beschikking gestelde informatie of gegevens.

7 Overeenkomst: de koopovereenkomst, waarbij Ruitenburg zich jegens Gebruiker verbindt bepaalde Documenten te leveren of de overeenkomst van opdracht, waarbij Ruitenburg zich jegens Gebruiker verbindt om bepaalde Diensten te verrichten. Het sluiten van een Overeenkomst met Ruitenburg houdt mede in het afstand doen van het recht om de voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen op welke grond dan ook aansprakelijk te stellen voor de vergoeding van schade voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst alsmede van het recht tegen hen enige rechtsmaatregel te treffen.

B Toepasselijkheid

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Gebruiker en Ruitenburg.

2 Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten van Ruitenburg, alsmede van de bestuurders daarvan en van al degene die voor Ruitenburg werkzaam zijn of waren

3 Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Gebruiker wordt door Ruitenburg uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

C Uitvoering Overeenkomst

1 Ruitenburg wijst erop dat de Documenten die via de Webshop worden aangeboden, altijd een model zijn voor standaardsituaties en niet zijn toegesneden op de specifieke situatie van Gebruiker. Het op basis van de Documenten aangaan van juridische verplichtingen jegens derden, is derhalve altijd voor eigen rekening en risico van Gebruiker.

2 Ruitenburg zal de Diensten naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Ruitenburg kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

3 Ruitenburg heeft het recht bepaalde Diensten te laten verrichten door een door Ruitenburg aan te wijzen derde.

4 Ruitenburg kan in zeldzame gevallen, wanneer de gevraagde dienstverlening niet goed aansluit bij onze expertise of dusdanig complex is dat Ruitenburg de gevraagde dienst niet kan leveren voor de vastgestelde prijs of er is sprake van een tegenstrijdig belang omdat wederpartij ook Gebruiker is, afzien van het verlenen van Diensten. Gebruikers die de Diensten reeds besteld hebben via de Webshop krijgen dan hun geld terug.

5 Gebruiker is ermee bekend dat Ruitenburg onder meer, doch niet uitsluitend:

  1. op grond van geldende wet- en (beroeps)regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en (beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van de Diensten bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
  2. op grond van geldende wet- en (beroeps)regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;
  3. krachtens geldende wet- en beroepsregelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Gebruiker en/of cliënt te doen.

6 Ruitenburg sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Gebruiker ten gevolge van het voldoen door Ruitenburg aan de voor hem geldende wet en (beroeps)regelgeving.

D Geheimhouding en exclusiviteit

1 Ruitenburg is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, tenzij Ruitenburg een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking heeft.  

2 Ruitenburg is niet gerechtigd de informatie die hem door Gebruiker ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen,  met uitzondering van het geval Ruitenburg voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, bestuursrechtelijke of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

E Intellectuele eigendom

1 Ruitenburg behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Gebruiker, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2 Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Documenten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.

3 Het is Gebruiker niet toegestaan die producten, aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Documenten en Diensten van Ruitenburg. Gebruiker zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

F Tarieven

1 De juridische Documenten en Diensten op de Webshop van Ruitenburg worden aangeboden tegen een vooraf vastgestelde prijs.

2 Andere door Ruitenburg uitgevoerde Diensten worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Gebruiker in rekening gebracht.

3 Ruitenburg behoudt zich het recht voor om de invulling en de bijbehorende tarieven te allen tijde te wijzingen of te beëindigen indien veranderende (markt)omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

G Reclame

1 Reclames met betrekking tot de Documenten, Diensten en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Gebruiker reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Gebruiker aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Ruitenburg te worden kenbaar gemaakt.

2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Gebruiker niet op.

3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Ruitenburg de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Documenten en/of Diensten of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Diensten tegen een restitutie naar evenredigheid van door Gebruiker reeds betaalde bedrag.

4 Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Gebruiker in ver­band met de reclame.

H Aansprakelijkheid en vrijwaring

1 Ruitenburg is jegens Gebruiker uitsluitend aansprakelijk voor schade die het recht­streekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uit­voering van de Overeenkomst, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Overeenkomst mag worden vertrouwd. Deze aansprakelijkheid alsmede voor een onrechtmatige daad veroorzaakt door Ruitenburg is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Ruitenburg voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Ruitenburg uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitke­ring overgaat, is de aansprakelijkheid van Ruitenburg beperkt tot het tarief (exclusief omzetbelasting) dat Ruitenburg aan Gebruiker in rekening heeft gebracht terzake van de Documenten en/of Diensten waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 300.000, per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.

2 Ruitenburg is niet aansprakelijk voor:

  • bij Gebruiker of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Gebruiker aan Ruitenburg, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Gebruiker;
  • bij Gebruiker of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Ruitenburg ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Ruitenburg daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Ruitenburg verbonden organisatie;
  • bij Gebruiker of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Gebruiker.

3 Ruitenburg heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Gebruiker ongedaan te maken of te beperken.

4 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen Gebruiker en Ruitenburg door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Gebruiker en Ruitenburg zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektro­nische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische com­municatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Gebruiker als Ruitenburg zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

5 Gebruiker vrijwaart Ruitenburg tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Gebruiker, als­mede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Gebruiker betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Gebruiker vrijwaart Ruitenburg in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Gebruiker aan Ruitenburg onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

6 Gebruiker vrijwaart Ruitenburg tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Ruitenburg op grond van artikel C.4 van deze algemene voorwaarden, de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Ruitenburg in de uitoefening van de Overeenkomst van Gebruiker of derden heeft ontvangen.

7 De uit het bovenstaande voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van Ruitenburg gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ruitenburg.

8 Ruitenburg is aangesloten bij MSI Global Alliance Ltd, een netwerk van juridisch onafhankelijke kantoren. Noch MSI Global noch de andere leden aanvaarden verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de Documenten of Diensten van die Ruitenburg.

I Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Gebruiker uit welke hoofde ook jegens Ruitenburg in verband met het leveren van Documenten of het verrichten van Diensten door Ruitenburg, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Gebruiker bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

J Toepasselijk recht en forumkeuze

1 Op alle Overeenkomsten tussen Gebruiker en Ruitenburg waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Gebruiker en Ruitenburg waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Ruitenburg zijn woonplaats heeft.

K Wijzigingen

Ruitenburg is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Download deze voorwaarden als PDF